Dahi  / Papad
Dahi / Papad
All
Raita
1. Raita

( (Vegetarian) )

portion : Rs120.00

Curd
2. Curd

( (Vegetarian) )

portion : Rs60.00

Masala Papad
3. Masala Papad

( (Vegetarian) )

portion : Rs110.00

Garlic Mayonnaise(Small)
4. Garlic Mayonnaise(Small)

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs30.00

Garlic Mayonnaise(Medium)
5. Garlic Mayonnaise(Medium)

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs60.00

Daily menu
Raita
1. Raita

( (Vegetarian) )

portion : Rs120.00

Curd
2. Curd

( (Vegetarian) )

portion : Rs60.00

Masala Papad
3. Masala Papad

( (Vegetarian) )

portion : Rs110.00

Garlic Mayonnaise(Small)
4. Garlic Mayonnaise(Small)

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs30.00

Garlic Mayonnaise(Medium)
5. Garlic Mayonnaise(Medium)

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs60.00

Featured
Raita
1. Raita

( (Vegetarian) )

portion : Rs120.00

Curd
2. Curd

( (Vegetarian) )

portion : Rs60.00

Masala Papad
3. Masala Papad

( (Vegetarian) )

portion : Rs110.00

Garlic Mayonnaise(Small)
4. Garlic Mayonnaise(Small)

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs30.00

Garlic Mayonnaise(Medium)
5. Garlic Mayonnaise(Medium)

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs60.00

Recommend
Raita
1. Raita

( (Vegetarian) )

portion : Rs120.00

Curd
2. Curd

( (Vegetarian) )

portion : Rs60.00

Masala Papad
3. Masala Papad

( (Vegetarian) )

portion : Rs110.00

Garlic Mayonnaise(Small)
4. Garlic Mayonnaise(Small)

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs30.00

Garlic Mayonnaise(Medium)
5. Garlic Mayonnaise(Medium)

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs60.00